PROFIAD PROFFESIYNOL
PROFESSIONAL EXPERIENCE

DATBLYGIAD CREADIGOL/CREATIVE PROGRESSION

 

GWISGWR CWPWRDD DILLAD/WARDROBE DRESSER, THEATR REGENT THEATRE, STOKE-ON-TRENT

Mamma Mia and Greace production/Cynhyrchiad Mamma Mia a Greace

Y dwy cynhyrchiad yn cynnwys gosod y dillad, celfi ac esgidiau, awr cyn y sioe, rhoi cymorth i'r actorion i gael i mewn i'r costwm, rhagosod yn ystod y sioe, casglu basgedi i'r golchdy a hefyd mynd a dillad i gael ei trwshio gan pobol y cwpwrdd dillad. Mamma Mia hefyd yn cynnwys cynorthwywr am gael golau y sioe allan, dadosod rigin yr awditoriwm, lwytho y tryciau a glanhau y llwyfan.

Both productions included pre-setting clothing, props and shoes an hour before the show starts, assisting the actors into costumes, pre-setting during the show, collect baskets for the laundry as well as taking costumes to be mended by the wardrobe team. Mamma Mia also included assisting with the lighting get out, de-rigging the auditorium, loading the trucks and tidying up the stage.

STEILYDD FASIWN, GREGGS, THE HOSPITAL CLUB, LLUNDAIN/FASHION STYLIST, GREGGS, THE HOSPITAL CLUB, LONDON

Rheolwr Steilydd - hyrwyddo amrywiaeth bwyd Greggs gan stelio modelau am sioe fasiwn Greggs. Mae hwn yn cynnwys ffynhonnell a prynu dillad, trefnu dillad, rheoli gael i mewn ag allan i'r adran costwm. 

Stylist Manager - promoted Greggs 2015 food range by styling models for the Greggs fashion show. This included sourcing and buying clothing, organising clothing, managing the get in and get out for the costume department.

GWISGWR YN Y SIOE PRIODAS CENEDLAETHOL/DRESSER AT NATIONAL WEDDING SHOW, EVENT CITY

Cynorthwywr mewn trefnu ffrociau priodas hefo'r gemwaith, esgidiau a gwisg pen gywir. Gwisgo'r modelau mewn amser cyfyngedig, pob model hefo chwech gwisg gyflawn a bysa ceisio gael cymorth i gael i fewn iddyn nhw. Ail-adrodd y perfformiad try cyfnod y gwyl.


Assisting in organising wedding dresses with the correct jewellery, shoes and head dress. Dress the models within a limited time, each model had six outfits each, and would require help getting into them. Repeated performance over the duration of the event.

CYNORTHWYWR I THE TAILORS GALLERY, LLANDUDNO/ASSISTANT AT THE TAILORS GALLERY, LLANDUDNO

Cynorthwywr i dylunwr fasiwn Patrick Walsh hefo archeb gwnio arbennig am crysau a cyfrannu i'r creu o casgliad preifat.

Assisted fashion designer Patrick Walsh with sewing bespoke orders for shirts and contributing to the

making of a private collection.

CYHOEDDIADAU/PUBLICATIONS

'Food' Zine, Rhifyn/Issue 1, Ebrill/April 2018.
Art School Illustrated - Rhifyn/Issue 4 a/and  5, 2016.
Twisted Edge - Rhifyn/Issue 5, Mawrth/March 2014.
Twisted Edge -Rhifyn/Issue 4, Chwefror/February 2014.
Twisted Edge - Rhifyn/Issue 3, Ionawr/January2014.
Gorgeous Freaks Magazine - Rhifyn/Issue 24, Rhagfur/December 2013,
Gorgeous Freaks Magazine - Rhifyn/Issue 22, Hydref/October 2013, Jaded Images.
Twisted Edge - Rhifyn/Issue 2, Canol/Mid 2013, LNER Design.
Gorgeous Freaks Magazine– Rhifyn/Issue 20, Awst/August 2013, LNER Design.
Gorgeous Freaks Magazine- Rhifyn/Issue 19, Gorffennaf/July 2013, Kitty Von Crypt.

EXHIBITIONS/ARDDANGOSFEYDD

'Saviour of the World' - Islington Mill Art Academy Gallery/Oriel Academi Celf - 14fed/th Medi/September 2018.
Penwythnos Superbia Weekend, Falchder Manceinion/Manchester Pride 2018. Dydd Sadwrn/Saturday 25ain/th–Dydd Sul/Sunday 26ain/th Awst/August) yn/in No 70 Oxford St.
Sioe Graddio Celfyddydau Rhwngweithiol/Interactive Arts Degree Show, Prifysgol Archesgob Manceinion/Manchester Metropolitan University, 8th-21st Mehefin/June 2018.
Four+, Projekts Skatepark, Manceinion/Manchester, Mawrth/March 2018.
Anti-Creatives, Link Gallery, Ionawr/January 22ain/nd - Chwefror/February 2ail/nd 2018.
Get It Done, Oriel Goodstock Gallery, Rhagfyr/December 2017.
Fofu O2, Caffi Prifysgol Archesgob Manceinion/Manchester Metropolitan University Cafe, Tachwedd/November 2017.
Gwyl Tatw Cariad Ink Tattoo Festival, Llandudno, Gaeaf/Winter 2013.
Coleg Llandrillo, Arddangosfa diwedd y blwyddyn/End of year exhibition, Llandrillo-yn-Rhos/Rhos-On-Sea, Mehefin/June 2013.
The Tailors Gallery (Helfa Gelf/Art Trail), Llandudno, Medi/September 2013.
Arddangos/Exhibited yn/at Molly and Mabel (Ffenestr y siop/shop window), Llandudno 2013.
Gogledd Cymru/North Wales Helfa Gelf/Art Trail, Arddangosfa stiwdio/Studio Exhibition 2012.
Celf Engedi Arts, Arddangosfa/Exhibition, Bae Colwyn/Colwyn Bay, Rhagfyr/December 2012.

VOLUNTEERING/GWIRFODDOLI

Hydref 1af 2017 - Presennol/October 1st 2017 - Present

Manchester Universities Gilbert and Sullivan Society (MUGSS):

  • Dirprwy Rheolwr Llwyfan i 'Saucy Jack and the Space Vixens' 2017 - Gael dealltwriaeth da o'r sioe a cadw nodiadau yn y sgript, cyfarthrebu hefo'r rheolwr llwyfan, sain,golau a costwm.

Deputy Stage Manager for 'Saucy Jack and the Space Vixens' 2017 - have a good understanding of the show and keep notes in the script, communicating with the stage manager, sound, lighting and costume.

  • Rheolwr costwm i 'Iolanthe' (Gilbert a Sullivan) 2018 - gwnio costwm, cadw trac o costwm gorffenol, trefnu y grwp costwm, dosbarthu gofynion creu yn seiliedig ar arbenigedd, yn bennaf yn cyfarthrebu hefo cyfarwyddwr, rheolwr cyngyrchiad a rheolwr celfi.

Costume manager for Iolanthe (Gilbert and Sullivan) 2018 - sewing costumes, keeping a stock check of previous costumes, organising the costume team and distribute making requirements based on their speciality, mainly communicating with the director, production manager and props manager. 

Gwirfoddolwr Cynhyrchiad Theatre ieuenctid, Neuadd Victoria/Youth theatre production volunteer Victoria Hall, Stoke-On-Trent 

Ionawr - Mai/January - May 2017

Cynhyrchiad/Production: 'Marvellous Games' gan/by Kat Boon

  • Dirprwy Rheolwr Llwyfan - yn bressenol yn y ymarferion i gyd, cadw manylion manwl yn y sgript, cyfarthrebu hefo'r cyfarwyddwr, rheolwr y prosiect theatr ieuenctid, rheolwr sain a golau.

Deputy Stage Manager - attending all rehearsal, keeping detailed notes in the script, communicating with the director, youth theatre project manager, sound and lighting manager.

CYDWEITHIADAU/COLLABORATIONS

'Saviour of the World' - Islington Mill Art Academy 2018
Fferm Yr Ysgwrn Farm, Froc mewn ymateb i hanes y fferm/dress in response to the history of the farm, Mawrth 11fed/March 11th 2018, Trawsfynydd.
Ffotograffiaeth/Photography -'Deadbeat Music Promotions' 2012/2013

©2018 gan/by Lauren Eastwood-Roberts. Holl hawliau ar gadw/All rights reserved.